Onze formules

  BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDER MINI–OMNIUM VOLLEDIGE OMNIUM
BA
(incl voor Auto)
Bestuurder  
(opt. voor Moto)
   
Diefstal of poging tot diefstal    
Brand    
Glasbreuk    
Aanrijding met dieren    
Natuurkrachten    
Materiële schade      
Vandalisme      


Auto

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden Agenion Mobility Particulieren. Om deze te raadplegen, klik hier

 • Wettelijke verplichte verzekering: Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto (BA Auto)

  Omschrijving van het product

  Dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde naar aanleiding van het gebruik in het verkeer van het verzekerde voertuig.

  Verzekerde

  O.m. de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de inzittenden.

  Verzekerde voertuig

  Het omschreven voertuig en alles wat eraan gekoppeld is.

  Type schade

  Hoofdzakelijk materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan de derden door het schadegeval.

  Territorialiteit

  België + alle landen die op de groene kaart aangevinkt zijn.

  Dekkingen

  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

  Belangrijkste verplichtingen

  De wijzigingen aanmelden die een blijvende verzwaring van het risico tot gevolg hebben; de verkoop, het einde van de leasing of de vervanging van het omschreven voertuig meteen melden; de schade binnen max. 8 dagen aangeven

  Belangrijkste limieten

  • Lichamelijke schade: onbeperkt
  • Materiële schade: 111.164.810 €
  • Schade aan persoonlijke kleding /bagage van de passagiers: 2.756 € per persoon
  • Borgtocht: max 62.000 € voor het omschreven voertuig

  Belangrijkste uitsluitingen

  • Schade aan het verzekerde voertuig
  • materiële schade opgelopen door de bestuurder
  • schade aan de vervoerde goederen of te wijten aan de vervoerde goederen
 • Optioneel : Mini-Omnium of Omnium

  Omschrijving van het product

  Dekt in functie van de keuze van de verzekeringnemer de schade (verdwijning) aan het voertuig veroorzaakt door brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten, botsing met dieren en ongeval (formule casco en formule special auto)

  Verzekerde

  De verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de vervoerde personen

  Verzekerde voertuig

  Het omschreven voertuig

  Type schade

  Materiële schade aan het omschreven voertuig.

  Territorialiteit

  België en alle landen die op de groene kaart aangevinkt zijn met uitsluiting van de Servië.

  Dekkingen

  Ongeval, diefstal, brand, glasbraak, natuur en botsing met dieren

  Waarborgsuitbreidingen voorzien bij onderschrijving van casco en special auto

  Blussingskosten, noodzakelijke slepingskosten, het reinigen van de kledij, de kosten van technische controle na de schade…

  Belangrijkste limieten

  Verzekerde waarde (catalogus- of factuurwaarde) en vergoedingswijze (in aangenomen of functionele of werkelijke waarde)

  Belangrijkste verplichtingen

  De wijzigingen aanmelden die een blijvende verzwaring van het risico tot gevolg hebben; de verkoop, het einde van de leasing of de vervanging van het omschreven voertuig meteen melden; de schade binnen max. 8 dagen aangeven (24 u in geval van diefstal).

  Belangrijkste uitsluitingen

  Grove schuld van de verzekerde, losgemaakte uitrustingen, collectieve gewelddaden.
 • Optioneel : Rechtsbijstand Auto

Moto

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden Agenion Mobility Particulieren. Om deze te raadplegen, klik hier

 • Wettelijke verplichte verzekering: Burgerlijke Aansprakelijkheid Moto (BA Moto)

  Omschrijving van het product

  Dit contract dekt de burgerlijke aansprakelijkheid in overeenstemming met de wet van 21 november 1989, gewijzigd door de wet van 12/01/2007.

  Verzekerde

  • Verzekeringnemer
  • Eigenaar, iedere houder, bestuurder en passagier
  • Werkgever van de voornoemde personen wanneer zij van alle aansprakelijkheid zijn ontheven

  Verzekerde voertuig

  Het in het contract omschreven voertuig en de eraan gekoppelde aanhangwagen

  Type schade

  • Stoffelijke schade
  • Lichamelijke schade

  Territorialiteit

  De dekking geldt enkel voor de landen vermeld op de groene kaart

  Dekkingen

  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerden t.a.v. derden
  • Vergoeding aan de zwakke weggebruiker
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegene die benodigdheden voor slepen van motorvoertuig met pech heeft geleverd
  • Reiniging en herstelling binnenbekleding na transport gewonde
  • Terrorisme

  Belangrijkste limieten

  • Lichamelijke schade: onbeperkte dekking
  • Stoffelijke schade: 100.000.000 € per schadegeval
  • Persoonlijke kleding en bagage vervoerde personen (niet bestuurder): 2.500 € per vervoerde persoon

  Belangrijkste uitsluitingen

  BA
  • Schade aan de voor de schade aansprakelijke persoon (meestal de bestuurder)
  • Schade aan het verzekerde rijtuig
  • Schade aan vervoerde goederen, behalve kleding en bagage van vervoerde personen
  • Schade te wijten aan de vervoerde goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer
  • Schade door deelname aan wedstrijden en dergelijke
  • Boetes etc.
 • Optioneel: (Mini) Omnium MOTO

 • Optioneel : Rechtsbijstand Moto

 • Optioneel: Bescherming van de bestuurder Moto

  Omschrijving van het product

  Uitkering schadevergoeding bij overlijden, blijvende invaliditeit en verplegingskosten na een ongeval.

  Verzekerde

  Iedere persoon - als bestuurder van het geïdentificeerd voertuig.

  Verzekerde voertuig

  Het in het contract omschreven voertuig.

  Type schade

  Lichamelijke schade

  Territorialiteit

  De verzekering is geldig in heel de wereld, voor zover de verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats in België heeft.

  Dekkingen

  • Overlijden
  • Blijvende invaliditeit
  • Verplegingskosten (verpleging, ziekenhuis, prothese, orthopedie, esthetische chirurgie, aangepast vervoer)

  Waarborguitbreidingen

  De verzekerde geniet eveneens de waarborg wanneer hij:
  • Het voertuig in-, uit-, op- of afstapt;
  • Onderweg herstellingswerken aan het voertuig uitvoert of deelneemt aan het depanneren van het voertuig;
  • Deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een verkeersongeval;
  • Het voertuig met reisgoed of persoonlijke goederen laadt of ontlaadt;
  • Een motorvoertuig van dezelfde aard bestuurt, toebehorend aan een derde en aangewend tot hetzelfde gebruik als het in de bijzondere voorwaarden geïdentificeerde voertuig, indien dit voertuig gedurende ten hoogste één kalendermaand het geïdentificeerde voertuig vervangt dat om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn

  Belangrijkste limieten

  De waarborg is beperkt tot het overeengekomen verzekerd bedrag.

  Belangrijkste Uitsluitingen

  Dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een hiermee vergelijkbare toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische producten;
  • Weddenschappen, uitdagingen
  • Twist, agressie of aanslag, waarvan de verzekerde aanstoker was;
  • Opzettelijke daad van de bestuurder of van de verzekerde, van de verzekeringnemer of van een begunstigde;
  • Tijdens natuurrampen, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen en de schade;
  • Oorlog, gelijkaardige feiten of burgeroorlog;
  • Werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch) andere dan daden van terrorisme;
  • Competities of wedstrijden, en tijdens de training of oefeningen
  • Rally's of gelijkaardige proeven indien tijds- en snelheidsnormen of -grenzen werden gekozen of opgelegd, en gedurende de training of oefeningen met het oog op dergelijke proeven.
  • Nucleair

 

Juridische informatie

Deze fiche is een niet-bindende samenvatting van dit verzekeringsproduct. Voor een exacte omschrijving van uw dekking gelieve de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract te raadplegen.